Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00.Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00.

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości  i  przekazuje  w  załączeniu  treść  uchwał  podjętych  przez  Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 wraz  z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z treścią § 7 ust. 14 i 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development SA postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 6, 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej pragnie podkreślić iż przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uprzednio zwołane na godzinę 09:00, odbyło się w lokalu przy ulicy Żeligowskiego 32/34, będącym jednocześnie siedzibą spółki prawa handlowego, której prezesem jest Pan Jacek Krala.

Z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność oraz liczne nieudane próby kontaktu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki M Devlopment SA Panem Jackiem Kralą, który winien otworzyć obrady zgromadzenia, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M Development SA o godzinie 09:14 otworzyła Pani Beata Pietruszko, która oświadczyła przed notariuszem iż jest Członkiem Rady Nadzorczej M Development SA.