Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – EBI 36/2013Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – EBI 36/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej
wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach
głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku, podjętych do czasu
ogłoszenia przerwy w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w
obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 4 kwietnia 2013 roku, do godziny 12:00 .
Powodem ogłoszenia przerwy podanym przez akcjonariuszy była konieczność szczegółowego
zweryfikowania i przeanalizowania ofert, które w dniu dzisiejszym przedstawili dwaj
inwestorzy.
Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w
sprawach:
1. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie,
3. powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
4. przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. uchylenia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz
Marzennę Kamińską – Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,