Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30
– po zarządzonej przerwie w obradach
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz
z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami
Uchwała Nr 5/2013
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i
powierzyć liczenie głosów Pani Monice Kozak.
§2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5//2013:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 7.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 5/2013 nie zgłoszono sprzeciwów