Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 rokuTreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 27 grudnia 2012 roku
(akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk, zastępcę notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 5169/2012),
wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami
Uchwała Nr 1/01/2013
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]
Walne Zgromadzenie M DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/12/2012:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.647.245
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 38,96%
Łączna liczba ważnych głosów: 7.647.245
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 7.647.245
Liczba głosów „przeciw”: 0