Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 rokuTreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się

w dniu 27 grudnia 2012 roku

(akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk, zastępcę notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 5169/2012),

wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

 

Uchwała Nr 1/01/2013

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

  • 1. [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie M DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

  • 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/12/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.647.245

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 38,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.647.245

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.647.245

Liczba głosów „przeciw”: 0