Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora,
Rep. A Nr 84/2013), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami
Uchwała Nr 1/02/2013
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej
§1. [Uchylenie tajności głosowania]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i jej członków.
§2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/02/2013:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.648.245
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 38,96%
Łączna liczba ważnych głosów: 7.648.245
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 7.648.245
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 1/02/2013 nie zgłoszono sprzeciwów