Sprawozdanie Zarządu z działalności SpółkiSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi l 962 940 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 19629400 (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) l 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych); 2) 12 550 000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej l 255 000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 3) 6 079 400 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 607 940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).