Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za trzeci kwartał 2015 r.Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za trzeci kwartał 2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „M FOOD SA”, „M FOOD”, „Spółka Dominująca” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki M FOOD SA, natomiast „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa M FOOD” „Holding M FOOD” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany odnoszą się do Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi M FOOD SA, FORMICA FIZ AN (dalej: „FORMICA FIZ”) oraz podmioty podlegające konsolidacji.  Określenia „CORPO” odnoszą się do spółki prowadzącej w Grupie Kapitałowej działalność operacyjną – CORPO sp. z o.o. s.k.. Określenie „Raport” odnosi się do niniejszego Skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.