Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD SA za 2014 r. – EBI 11/2015Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD SA za 2014 r. – EBI 11/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy –
skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
Podstawa prawna: § 5 ust. 7.1. – 7.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.
Załączniki:
· List Prezesa Zarządu M FOOD.pdf rozmiar: 582.4 kB
· Opinia i Raport z badania GK M FOOD.pdf rozmiar: 9928.2 kB
· Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej M FOOD.pdf rozmiar: 13496.4 kB
· Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej M FOOD.pdf rozmiar: 12842.4 kB
· Oświadczenie.pdf rozmiar: 358.5 kB
· Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej.pdf rozmiar: 79.6 kB