Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2023 – EBI 6/2024Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2023 – EBI 6/2024