Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2022 – EBI 6/2023Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2022 – EBI 6/2023