Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok obrotowy 2021 – EBI 7/2022Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok obrotowy 2021 – EBI 7/2022