Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2016 – korekta – 13/2017Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2016 – korekta – 13/2017

W związku z omyłkami pisarskimi zidentyfikowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, Emitent przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”