Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M Development SA za 2013 rok – EBI 14/2014Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M Development SA za 2013 rok – EBI 14/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy
– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M Development SA za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna: § 5 ust. 7.1. – 7.3. w zw. z § 6 ust. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
· Opinia i Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf rozmiar: 3060.2 kB
· Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z dzialalności Grupy Kapitałowej.pdf rozmiar: 7703.0 kB
· List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej, wybrane dane finansowe, Oświadczenie Zarządu Jednostki
dominującej.pdf rozmiar: 2852.8 kB
· Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej.pdf rozmiar: 11323.9 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu