Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej M FOOD S.A.Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej M FOOD S.A.

(dawniej: M DEVELOPMENT S.A.)
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.
(I kwartał 2015 r.)
WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI
DOTYCZĄCYMI
M FOOD S.A.
(dawniej: M DEVELOPMENT S.A.)
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.
(I kwartał 2015 r.)