Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) – EBI 26/2013Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) – EBI 26/2013

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 22 lutego 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Pana Damiana Kochańskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną przez Pana Damiana Kochańskiego rezygnacją, liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6 i 7 Statutu Spółki, na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”