Rezygnacja osób nadzorujących (Członków Rady Nadzorczej) – EBI 32/2013Rezygnacja osób nadzorujących (Członków Rady Nadzorczej) – EBI 32/2013

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 13 marca 2013 roku Spółka
powzięła wiadomość o złożeniu przez Pana Pawła Walczaka oraz przez Panią Monikę Ostruszkę
rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
W wyniku pisemnych rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej – złożonych przez jej
dotychczasowych członków, tj. Pana Damiana Kochańskiego (stosowna informacja w tym
przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 26/2013 z
dnia 22 lutego 2013 roku), Pana Piotra Jędrzejczaka (stosowna informacja w tym przedmiocie
została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 30/2013 z dnia 12 lutego
2013 roku) oraz Pani Moniki Ostruszki i Pana Pawła Walczaka – liczba osób wchodzących w skład
Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do jednej osoby.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6 i 7 Statutu Spółki, na miejsce członka Rady Nadzorczej,
którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę
(kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady
wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia
któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji,
Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania
nie zatwierdzono.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
SystemuObrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect”