REGULAMIN RADY NADZORCZEJREGULAMIN RADY NADZORCZEJ

 § 1 [Postanowienia ogólne]

1. Rada Nadzorcza M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), zwana dalej „Radą” lub „Radą Nadzorczą” sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2 [Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych – za wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny (niekaralność) oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

3. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a także osoba, która jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która pełni funkcje publiczne lub zajmuje stanowisko wymienione w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.), ani osoba, która w okresie jednego roku przed planowanym dniem powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki pełniła takie funkcje publiczne lub zajmowała takie stanowiska i co do której nie ma zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powołanej ustawy, w pełnieniu funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.

7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

8. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.

9. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie

Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady, określoną w § 17 ust.1 Statutu Spółki oraz w ust.1 niniejszego paragrafu Regulaminu.

10. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy.

11. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

12. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 3 [Prawa i obowiązki członków Rady]

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Członkowie Rady zobowiązani są do aktywnego udziału w jej pracach, w szczególności do rzetelnego zapoznawania się z przedłożonymi projektami uchwał oraz innymi dokumentami, a także do udziału w posiedzeniach.

3. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

4. W celu ułatwienia nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej wykonywanie ich obowiązków będą otrzymywali oni m.in. pakiet zawierający wszelkie wewnętrzne regulacje związane z działalnością Spółki oraz inne materiały i dokumenty informacyjne dotyczące Spółki.

5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

6. W okresie posiadania przez Spółkę statusu „spółki publicznej” w rozumieniu właściwych przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439), zwanej dalej „Ustawą o Ofercie Publicznej”, członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności zobowiązani są do: 1) przekazywania Spółce, w terminach, na zasadach i w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz postanowienia właściwych aktów wykonawczych do tej ustawy, informacji o zawartych przez siebie lub osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, a także dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej;

2) zawiadamiania Spółki, w terminach, na zasadach i w oparciu o postanowienia Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o ile przekazanie takiego zawiadomienia będzie wynikało z właściwych przepisów prawa;

3) wypełniania innych obowiązków nałożonych na członków Rad Nadzorczych spółek publicznych przez właściwe przepisy prawa, odnoszących się do funkcjonowania Spółki jako spółki publicznej.

7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z wyników, wykonywanych w ramach pełnionej funkcji, czynności.

8. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

9. Członkowie Rady Nadzorczej zobligowani są do nie ujawniania informacji na temat Spółki, otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w Radzie i w tym celu każdy z członków powinien złożyć pisemne „Oświadczenie o zachowaniu poufności”. Powyższego zobowiązania nie będzie naruszać ujawnienie informacji: (i) dostępnych publicznie, (ii) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, (iii) co do których uzyskano pisemną zgodę Spółki na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

§ 4 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

5) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania i premiowania,

7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

8) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,

9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,

10) określenie – zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,

11) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

12) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

13) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

14) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

15) wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i nabywanie praw, ile kwota jednostkowa zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych),

16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

17) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

3. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w wymaganym terminie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i w tym zakresie odpowiadają solidarnie z kierownikiem jednostki (członkowie Zarządu Spółki) wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie tego obowiązku.

5. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są uprawnieni i zobowiązani do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nieobecność członka Rady Nadzorczej Spółki na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba.

6. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 5 [Kierowanie pracami Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub niemożności wykonywania przez Przewodniczącego swych obowiązków, pracami Rady Nadzorczej kieruje Wiceprzewodniczący. Wiceprzewodniczącemu przysługują wówczas wszelkie kompetencje w zakresie kierowania pracami Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, przewidziane w niniejszym Regulaminie dla Przewodniczącego.

§ 6 [Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący Rady ustala termin i porządek posiedzenia, zapewnia jego właściwą organizację i kieruje przebiegiem posiedzenia.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej postanowieniami § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu (odpowiednio: w § 20 ust. 10 i 11 Statutu Spółki) nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób – zgodnie z postanowieniami art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły powinny być podpisane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej i powinny zawierać co najmniej: 1) numer kolejny, datę i miejsce odbycia posiedzenia,

2) porządek obrad,

3) nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej,

4) stwierdzenie powzięcia uchwał lub postanowienia i pełny ich tekst, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,

5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

§ 7 [Posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanie uchwał]

6) zdania odrębne.

8. Spółka prowadzi rejestr podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, a protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

9. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu (odpowiednio: w § 20 ust. 10 Statutu Spółki).

10. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

11. Rada Nadzorcza może zaprosić inne osoby, których udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest uzasadniony.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

2. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zrzec się prawa do otrzymania i pobierania wynagrodzenia, a zrzeczenie takie może dotyczyć całego lub części wynagrodzenia przysługującego danej osobie. Zrzeczenie dokonywane jest na podstawie pisemnego oświadczenia woli składanego Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które może być odwołane poprzez złożenie Walnemu Zgromadzeniu stosownego pisemnego oświadczenia woli.

4. Akta i dokumentacja związana z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej są przechowywane w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu.

5. Osoby trzecie mogą przeglądać akta Rady Nadzorczej za zgodą i w obecności Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego albo osoby wskazanej przez nich.

6. Postanowienia ust. 4 i ust. 5 nie ograniczają uprawnień kontrolnych właściwych władz lub organów państwowych do tego powołanych.

7. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

8. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

9. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.