Informacja o Biegłym RewidencieInformacja o Biegłym Rewidencie

Spółka podpisała umowę na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku

z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64.