Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD – ESPI 5/2016Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD – ESPI 5/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 września  2016 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki, dotyczących scalenia (re-splitu) akcji Spólki

Na mocy w/w postanowienia Sądu Rejestrowego dokonano zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8.

Przed rejestracją uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD S.A. z dnia 8 lipca 2016 roku, kapitał zakładowy Spółki w kwocie 10 452 698 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) dzielił  się na 52 263 490 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:
– 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
– 1.255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
– 607.940 akcji zwykłych na okaziciela serii C1
– 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
– 2.300.550 akcji zwykłych na okaziciela serii E1.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki w kwocie 10 452 698 zł dzieli się 5 226 349 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, w tym:
– 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
– 125.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
– 60.794 akcji zwykłych na okaziciela serii C1
– 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
– 230.055 akcji zwykłych na okaziciela serii E1.

Po dokonanej rejestracji zmian w Statucie ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 5 226 349.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.