Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD – EBI 24/2016Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD – EBI 24/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada  2016 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców uzupełnienia wpisu zmiany postanowień Statutu w zakresie zmiany informacji o liczbie i wartości akcji w danej serii.
Przed rejestracją zmiany liczby i wartości akcji w serii kapitał zakładowy Spółki w kwocie 10 452 698 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) dzielił  się na 52 263 490 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:
– 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
– 1.255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
– 607.940 akcji zwykłych na okaziciela serii C1
– 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
– 2.300.550 akcji zwykłych na okaziciela serii E1.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki w kwocie 10 452 698 zł dzieli się na 5 226 349 akcji o wartości nominalnej
2 zł każda, w tym:
– 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 125.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 60.794 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
– 230.055 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Po dokonanej rejestracji zmian ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 5 226 349.