Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – EBI 8/2015



Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – EBI 8/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2015 roku Spółka otrzymała
postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z
dnia 24 kwietnia 2015 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS:
0000349490) dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 460.110,00 zł, tj. do kwoty
10.452.698,00 zł, przeprowadzonego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E1 (informacje podsumowujące
subskrypcję prywatną Akcji serii E1 zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu
bieżącego EBI: Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku). W związku z w/w rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki:
(1) łączna liczba akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.263.490 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł
każda akcja,
(2) ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji
wynosi aktualnie 52.263.490.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z faktem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E1, wymagane jest
podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały o zmianie Statutu Spółki oraz rejestracja przez sąd
powyższej zmiany Statutu.
Ponadto Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, iż na mocy ww. postanowienia Sądu Rejonowego dla ŁodziŚródmieścia,
dokonano również zmiany adresu e-mail M FOOD S.A oraz strony internetowej.
Aktualny adres e-mail Spółki to: biuro@m-food.pl, a adres strony internetowej: www.m-food.pl.
Jednocześnie, w związku z popełnionym błędem w czasie rejestracji zmiany kapitału zakładowego w zakresie opłacenia
kapitału zakładowego, został złożony w dniu dzisiejszym wniosek o prawidłową rejestrację opłaconego w całości
kapitału zakładowego.