Raport Roczny M Development SA za 2012 rok – EBI 45/2013Raport Roczny M Development SA za 2012 rok – EBI 45/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), przekazuje w załączonym
pliku raport okresowy – raport roczny Spółki za 2012 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO –
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.