Raport okresowy M Development Spółki Akcyjnej za 2012 rokRaport okresowy M Development Spółki Akcyjnej za 2012 rok

Szanowni Akcjonariusze ! W imieniu M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi przedstawiam Państwu raport okresowy (raport finansowy) podsumowujący rok 2012, na który składa się w szczególności sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia l stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie. Jest to trzeci raport roczny Spółki, przekazywany Państwu przez M Development SA, jako spółkę publiczną. W trzecim roku bilansowym Spółki (tj. 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.) Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie 1.724.559,62 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze). Natomiast bilans Spółki na dzień 31.12.2012 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.588.842,98 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy). W 2012 roku, po zakończeniu sprzedaży inwestycji przy ul. Strycharskiej 24 w Łodzi, mając na uwadze ostatni okres stagnacji charakteryzujący branżę, w której działa Spółka, Zarząd skupił się przede wszystkim na pozyskaniu inwestora strategicznego, który byłby zainteresowany kontynuowaniem działalności statutowej Spółki. W wyniku tych działań, w pierwszym kwartale 2013 roku, do Spółki wpłynęły dwa listy intencyjne w sprawie nawiązania relacji inwestorskich od dwóch niezależnych inwestorów. Oferty Inwestorów, dotyczące zaangażowania kapitałowego i finansowego zostały przedstawione podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 marca 2013 r. Akcjonariusze Spółki, po wnikliwej analizie przedstawionych ofert, mając na uwadze obecną sytuację na rynku nieruchomości, podjęli decyzję w sprawie dwóch emisji akcji serii D oraz serii E.