Raport miesięczny XII 2012, EBI 2/2013Raport miesięczny XII 2012, EBI 2/2013

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (ze zmianami) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. a) Spółka w grudniu 2012 roku zawarła umowę zgodnie z którą M Development S.A. nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki MixFirm Sp. z o.o. w zamian za akcje Emitenta, wyemitowane na rzecz udziałowców Spółki. Emitent spodziewa się spełnienia warunków umownych do końca stycznia, jednak nie wyklucza przedłużenia terminu z uwagi na duże skomplikowanie procesu przejęcia. Przedmiotowa umowa ma istotne znaczenie dla przyszłego kształtu struktury własnościowej i majątkowej Spółki. b) Zarząd kontynuował działania zmierzające do uregulowania spraw bieżących Spółki w tym rozwiązania kwestii majątkowych i osobowych rzutujących na strukturę bilansową oraz wyeliminowanie zjawisk uniemożliwiających wznowienie notowań giełdowych akcji Spółki na rynku NewConnect. c) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w grudniu 2012 roku zawiesił obrót akcjami Spółki do czasu ukonstytuowania się Zarządu Spółki jednak nie dłużej jak trzy miesiące od dnia 10 grudnia 2012 roku. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty : – ESPI: 30/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA 31/2012 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 32/2012 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2012r. 33/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2013r., godz. 9:00 34/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2013r., godz. 9:30 – EBI: 55/2012 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań. 56/2012 Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. 57/2012 Zawieszenie obrotu akcjami M Development S.A. 58/2012 M Development S.A. – raport miesięczny 59/2012 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2012r 60/2012 Zawarcie znaczącej umowy 61/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2013r.godz. 9:00 62/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2013r., godz. 9:30