Raport miesięczny M Development SA za styczeń 2013 roku. – EBI 22/2013Raport miesięczny M Development SA za styczeń 2013 roku. – EBI 22/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do
publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w
ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych M Development SA:
W ocenie Spółki, w styczniu 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym
Spółki – poza zdarzeniami korporacyjnymi dotyczącymi Spółki, wskazanymi poniżej, w punkcie II.
niniejszego raportu miesięcznego, które mogłyby mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję
finansową oraz wyniki finansowe Spółki.
II. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu
sprawozdawczym:
W dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00 i 09:30 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie
11:00 i 11:30 odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem których było w
szczególności zatwierdzenie powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki, podjecie
uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmian w składzie
zarządu Spółki.
Do żadnej z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie
09:00 i 09:30 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 i 11:30 nie zostały zgłoszone
sprzeciwy.