Raport miesięczny M Development SA za luty 2013 roku – EBI 31/2013Raport miesięczny M Development SA za luty 2013 roku – EBI 31/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do
publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki,
które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych M Development SA:
W dniu 19 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała List Intencyjny w sprawie nawiązania relacji
inwestorskich, pomiędzy Spółką M Development SA a spółką z siedzibą w Łodzi, prowadzącą
działalność gospodarczą, przy corocznych przychodach na poziomie 70 min – 80mln zł, oraz
corocznym kilku milionowym zysku netto, zwaną dalej „Inwestorem”.
Zamiarem „Inwestora” jest wprowadzenie swoich akcji do notowań w alternatywnym
systemie obrotu poprzez zaangażowanie kapitałowe w M Development SA ze strony
Inwestora, zmierzające do uzyskania pakietu większościowego w M Development SA. Zgodnie z
treścią Listu Intencyjnego, zaangażowanie kapitałowe ze strony wskazanego Inwestora może
zostać zrealizowanie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego M Development SA w drodze
prywatnej emisji nowych akcji, kierowanej do Inwestora lub akcjonariuszy Inwestora lub
nabycie akcji M Development SA w obrocie wtórnym, w drodze transakcji zawieranych w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub w drodze zawarcia umów
cywilnoprawnych – w wyniku czego Inwestor lub akcjonariusze Inwestora obejmą
większościowy pakiet akcji M Development SA. Strony podpisanego Listu Intencyjnego
postanowiły również, iż zasady dokonania przez Inwestora zaangażowania kapitałowego w M
Development SA, tj. wysokość, zakres oraz sposób finansowania, zostaną ustalone przez Strony
najpóźniej w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.