Przeniesienie akcji Spółki do notowań ciągłych po dokonaniu, przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, okresowej weryfikacji – EBI 11/2014Przeniesienie akcji Spółki do notowań ciągłych po dokonaniu, przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, okresowej weryfikacji – EBI 11/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w oparciu o Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 marca 2014 roku, w przedmiocie dokonanej przez Giełdę okresowej weryfikacji wskaźników i warunków stanowiących podstawę kwalifikacji emitentów (spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) do segmentów rynku NewConnect, tj. segmentu NewConnect High Liquidity Risk oraz segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk – po dokonaniu przez Giełdę przedmiotowej weryfikacji, akcje M Development Spółki Akcyjnej nie zostały zakwalifikowane do żadnego z wyżej wskazanych segmentów rynku NewConnect.

W okresie od dnia 2 stycznia 2014 roku akcje M Development SA zakwalifikowane były do segmentu Super High Liquidity Risk, co w szczególności skutkowało, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 z dnia 16 marca 2010 roku (z późn. zm.):
-wykreśleniem akcji Spółki z list uczestników indeksów rynku NewConnect;
-szczególnym oznaczaniem Spółki w serwisach informacyjnych Giełdy;
-odrębną prezentacją Spółki w wynikach notowań;
-przeniesieniem akcji Spółki do systemu notowań jednolitych;

W związku z treścią Komunikatu Giełdy z dnia 27 marca 2014 roku, począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 kwietnia 2014 roku:
-akcje Spółki zostaną przeniesione do systemu notowań ciągłych;
-nazwa akcji Spółki nie będzie oznaczona w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl.

W ocenie Zarządu Spółki, powyższe potencjalnie może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Kochański – Prezes Zarządu