Przekształcenia w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. – EBI 21/2015Przekształcenia w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. – EBI 21/2015

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 28 września 2015 r. został
zrealizowany kolejny etap przekształceń w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A., które miały charakter wyłącznie
organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną spółek z Grupy.
W szczególności, powyższe działania polegał na następujących transakcjach:
– Spółka pod firmą CORPO Sp. z o. o. RGLAB S.K.A., podmiot zależny w od M FOOD SA, złożyła zapis na 86.494
certyfikatów inwestycyjnych FORMICA FIZ AN oraz zobowiązała się do dokonania wpłaty, z tytułu złożonego zapisu, w
kwocie równej 85.111.825,88 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sto jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć
złotych 88/100).
– Spółka pod firmą CORPO Sp. z o. o. RGLAB S.K. zawarła z FORMICA FIZ AN umowę sprzedaży 10.100 akcji spółki
COCOTAL S. C. Sp., w wyniku której doszło do sprzedaży 10.100 akcji spółki na rzecz FORMICA FIZ AN za cenę
84.911.825,88 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych
88/100). W wyniku dokonanej transakcji, jedynym akcjonariuszem (Limited Partner) spółki COCOTAL S. C. Sp. został
FORMICA FIZ AN.
Ponadto, w dniu 28 września 2015 r. spółka pod firmą CORPO Sp. z o. o. RGLAB S.K.A. oraz FORMICA FIZ AN zawarły
ze sobą umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności, w wyniku której strony umowy dokonają wzajemnego spłacenia
wierzytelności CORPO Sp. z o. o. RGLAB S.K.A. wobec FORMICA FIZAN o zapłatę ceny za akcje COCOTAL S. C. Sp. w
kwocie 84.911.825,88 PLN oraz wierzytelność FORMICA FIZ AN wobec CORPO sp. z o. o. RGLAB S.K.A. o pełne
opłacenie certyfikatów inwestycyjnych.
W wyniku finalizacji transakcji w dniu 28 września 2015 r. spółka CORPO Sp. z o. o. RGLAB S.K.A. (a tym samym
pośrednio M FOOD SA) stała się podmiotem posiadającym 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ
AN. Natomiast FORMICA FIZ AN stała się jedynym akcjonariuszem (Limited Partner) w spółce prawa luksemburskiego
COCOTAL S. C. Sp.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Jerzy Gądek – Prezes Zarządu