Powzięcie informacji o złożeniu pozwu przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie – EBI 33/2013Powzięcie informacji o złożeniu pozwu przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie – EBI 33/2013

Powzięcie informacji o złożeniu pozwu przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o
zabezpieczenie
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w
dniu 15 marca 2013 roku powziął informację o złożeniu przez dwóch Akcjonariuszy Spółki, pozwu
wobec Spółki z dnia 25 lutego 2013 roku o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.
Spółka, w drodze raportu bieżącego EBI Nr 25/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku, informowała o
otrzymaniu dwóch protokołów notarialnych, sporządzonych przez notariusz Marzennę Gbur –
Kamińską z Torunia, które to protokoły zawierają uchwały będące przedmiotem otrzymanego
przez Spółkę pozwu.
W ocenie Zarządu M Development SA, powództwo jest zasadne i w zakreślonym przez sąd
terminie Spółka zajmie odpowiednie stanowisko procesowe.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.