Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, EBI/ 15/2014Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, EBI/ 15/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w
oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z
dnia 30 maja 2014 roku, kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego
Członka w osobie Pana Romana Daroszewskiego, który będzie pełnił funkcję Członka Rady
Nadzorczej,
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka
lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie,
które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez
postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W
przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków
Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady
na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w
okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o
niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania
w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.
Spółka przekazuje w załączeniu życiorys Pana Romana Daroszewskiego powołanego do składu
Rady Nadzorczej Spółki.