Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2017Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 14 czerwca 2017 roku, kooptacji z dniem 14 czerwca 2017 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek.

Nowy Członek Rady Nadzorczej został powołany na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która skończy się 29 lipca 2019 roku.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż kwestionariusz osobowy Pani Ady Krystyny Kluzek zostanie opublikowany przez Spółkę w drodze odrębnego komunikatu.

 

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:
– Piotr Rychta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

– Monika Ostruszka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
– Łukasz Pajor – Członek Rady Nadzorczej,
– Sylwester Redeł – Członek Rady Nadzorczej,
– Ada Krystyna Kluzek – Członek Rady Nadzorczej,

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1 p.7)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”