Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2014Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o
postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 30 maja 2014 roku,
kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Romana
Daroszewskiego, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka lub członków Rady
Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane
przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków
Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby,
której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do
podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka
Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.
Spółka przekazuje w załączeniu życiorys Pana Romana Daroszewskiego powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
· zyciorys.pdf rozmiar: 44.2 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu