Potwierdzenie nadania raportu bieżącegoPotwierdzenie nadania raportu bieżącego

Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do
publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012
roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Walne Zgromadzenie Spółki jednomyślnie odrzuciło Uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D,
realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
W związku z powyższym – przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M
Development SA, stwierdził za bezcelowe głosowanie w przedmiocie punktu 11 i 12
porządku obrad tj. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów
Wartościowych do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA,
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono
sprzeciwów