Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 21/2013



Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 21/2013

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 138/2013
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §
20 ust. 5 Statutu Giełdy w zw. z § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu, postanowił uchylić z dniem
4 lutego 2013 r. Uchwałę Nr 1246/2012 Zarządu Giełdy z dnia 7 grudnia 2012 r. w
sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki M DEVELOPMENT
S.A.
Obrót akcjami M Development SA został zawieszony mocą uchwały nr 1246/2012
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do dnia następującego po
dniu opublikowania przez M Development SA informacji o ustaniu okoliczności
uniemożliwiających jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia
spraw Spółki i jej reprezentowania, jednak nie dłużej niż trzy miesiące od powzięcia
uchwały o zawieszeniu, o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI
NR 57/2012 z dnia 8 grudnia 2012 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”