Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 20/2013Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 20/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do
publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 w
wynajętym w tym celu lokalu, położonym na drugim piętrze w budynku przy ul.
Żeligowskiego 32/34 w Łodzi, po zarządzonej przerwie w obradach (Spółka
informowała o zarządzonej przerwie w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 9/2013 z dnia 17 stycznia 2013).
Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 11:30 nie
stawił się jego dotychczasowy Przewodniczący. Wobec powyższego Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego Przewodniczącego.
Uchwały podjęte przez przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie są tożsame
w treści z uchwałami podjętymi na NWZA w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie
09:30 przez większościowych akcjonariuszy. (Spółka informowała o treści uchwał
podjętych przez NWZ w dniu 16 stycznia 2013 roku o godz. 09:30 w drodze raportu
EBI 13/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Zarząd Spółki przekazuje również do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 11:30
reprezentowanych było łącznie 7.000.000 akcji z ogólnej ich liczby 19.629.400 sztuk.
Spółka informuje, iż w związku z niepodjęciem uchwały przez NWZA, w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z treścią § 7 ust. 14 i 15
Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development SA postanowiono zaniechać
głosowania nad pkt 8, 9, 10 i 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia M Development SA nie zostały przedstawione załączniki do uchwał,
wymienione uprzednio w projektach zamieszczonych w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki tj.:
-kserokopia rezygnacji Pana Jerzego Gądka z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na
dzień 17 listopada 2012 roku, (oznaczona w ogłoszeniu o NWZ jako załącznik nr 1);
-opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do
uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru;