Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 17/2013Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 17/2013

teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Spółka: M Development SA Numer: 17/2013 Data: 2013-01-31 06:09:36 Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Tytuł: Istotna Informacja dla Akcjonariuszy Dane szczegółowe: Spółka M Development SA („Spółka”), z uwagi na brak dostępów do systemu Espi, informuje niniejszym, iż w dniu 30 stycznia 2013 roku otrzymała od Pana Jerzego Gądka – Prezesa Zarządu potwierdzenie przesłania zawiadomień, wynikających z art. 69 ustawy o ofercie oraz zawiadomień w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Jerzym Gądkiem), przesłanych listami poleconymi z potwierdzeniem ich nadania dniu 4 grudnia 2012 oraz 8 stycznia 2013 roku do Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotowe zawiadomienia zostały wysłane do Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego w związku z transakcjami na akcjach M Development SA, a tym samym został dopełniony obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ustawy o ofercie i art. 89 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) Jednocześnie Spółka pragnie poinformować, iż w związku z otrzymanymi zawiadomieniami zostaną opublikuje stosowne komunikaty Espi niezwłocznie, po otrzymaniu przez Spółkę dostępów do systemu Espi. Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”