Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI 43/2013Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI 43/2013

niniejszym
do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki,
które
w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych M Development SA:
(1) W dniu 4 kwietnia 2013 roku, po zarządzonej w dniu 25 marca 2013 roku przerwie
w obradach, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ze
względu na konieczność doprecyzowania parametrów zaangażowania kapitałowego
inwestorów, w kontekście otrzymania przez Spółkę dwóch ofert i wypracowania
optymalnego rozwiązania, podjęło uchwałę o zarządzeniu kolejnej przerwy w
obradach do 15 kwietnia 2013 roku.
(2) W dniu 15 kwietnia 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, obradujące
wskutek zarządzonej, kolejnej przerwy w obradach, podjętej po wznowieniu obrad
tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki procedowało następujące punkty
porządku obrad:
– punkt 24) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
– punkt 25) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
Spółki,
– punkt 26) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki,
punkt 27) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki,
– punkt 28) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
– punkt 29) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie
papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich
dematerializacji,
– punkt 30) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
– punkt 31) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz
upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,