Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr 14/2013Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr 14/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje
niniejszym, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16
stycznia 2013 roku o godzinie 10:11, mocą postanowień uchwał oznaczonych
numerami od 4/02/2013 do 13/02/2013 postanowiło:
(1) Nie zatwierdzić kooptacji członków Rady Nadzorczej:
– Pana Jerzego Krali,
– Pana Zbigniewa Domżała,
– Pani Beaty Pietruszko,
(2) Odwołać ze składu Rady Nadzorczej
– Pana Jerzego Chlebnego,
– Pana Jarosława Turka,
(3) Powołać w skład Rady Nadzorczej:
– Pana Pawła Walczaka,
– Panią Monikę Ostruszkę,
– Pana Pawła Wiktorko,
– Pana Damiana Kochańskiego,
– Pana Piotra Jędrzejczaka,
Mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 15/02/2013 i 16/02/2013
postanowiło:
(3) odwołać ze składu Zarządu Pana Jerzego Gądka
(4) powołać na Prezesa Zarządu Spółki Pana Jerzego Gądka
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16
stycznia 2013 roku została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu
Bieżącego EBI Nr 13/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.
Obecnie:
(1) w skład jednoosobowego Zarządu Spółki wchodzi Pan Jerzy Gądek – Prezes

Zarządu,
(2) w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
– Pan Paweł Walczak- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Pani Monika Ostruszka – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Paweł Wiktorko – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Damian Kochański – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Piotr Jędrzejczak – Członek Rady Nadzorczej.