Potwierdzenie nadania raportu bieżącegoPotwierdzenie nadania raportu bieżącego

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do
publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o
godzinie 09:14 wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z
uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z niepodjęciem uchwały w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z treścią § 7 ust.
14 i 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development SA postanowiło zaniechać
głosowania nad pkt 6, 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M Development S.A. z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej pragnie podkreślić iż przedmiotowe
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uprzednio zwołane na godzinę 09:00, odbyło się
w lokalu przy ulicy Żeligowskiego 32/34, będącym jednocześnie siedzibą spółki prawa
handlowego, której prezesem jest Pan Jacek Krala.
Z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność oraz liczne nieudane próby kontaktu z
Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki M Devlopment SA Panem Jackiem Kralą,
który winien otworzyć obrady zgromadzenia, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek
handlowych, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M Development SA o
godzinie 09:14 otworzyła Pani Beata Pietruszko, która oświadczyła przed notariuszem
iż jest Członkiem Rady Nadzorczej M Development SA.
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej przekazuje do publicznej wiadomości iż na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie stawił się również p. o. Prezesa Zarządu Pan
Jarosław Turek, a Akcjonariusze Spółki nie zostali uprzednio poinformowani o
powodach nieobecności Pana Turka.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA nie zostały
przedstawione załączniki do uchwał, wymienione uprzednio w projektach
zamieszczonych w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj.:
– opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do
uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru;
– wycena udziałów MixFirm Sp. z o. o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy
wydania akcji Spółki M Development S.A. w zamian za wkład niepieniężny która
została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369.