Potwierdzenie nadania raportu bieżącegoPotwierdzenie nadania raportu bieżącego

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje
niniejszym, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27
grudnia 2012 roku, mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 5/12/2012
do 16/12/2012 postanowiło:
(1) nie zatwierdzić kooptacji Członków Rady Nadzorczej tj:
– Pana Jacka Krala,
– Pana Zbigniewa Domżała,
– Pani Beaty Pietruszko,
(2) odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
– Pana Jarosława Turka,
– Pana Jerzego Chlebnego,
(3) powołać do składu Rady Nadzorczej:
– Pana Damiana Kochańskiego,
– Pana Pawła Wiktorko,
– Pana Piotra Jędrzejczaka,
– Panią Monikę Ostruszkę,
– Pana Pawła Walczaka,
(3) odwołać ze składu Zarządu Pana Jerzego Gądka,
(4) powołać do składu Zarządu Pana Jerzego Gądka.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27
grudnia 2012 roku została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu
Bieżącego EBI Nr 10/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.
Obecnie:
(1) w skład jednoosobowego Zarządu Spółki wchodzi Pan Jerzy Gądek – Prezes
Zarządu,
(2) w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
30.01.2013 Serwisy Giełdowe GPW
– Pan Paweł Walczak – Członek Rady Nadzorczej
– Pan Damian Kochański – Członek Rady Nadzorczej,
– Pani Monika Ostruszka- – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Paweł Wiktorko – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Piotr Jędrzejczak – Członek Rady Nadzorczej.
Spółka pragnie zaznaczyć, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M
Development SA, w związku z podjętymi uchwałami w dniu 27 grudnia 2012 roku,
ustanowiło organy Spółki oraz tym samym został spełniony warunek przywrócenia
akcji M Development SA do obrotu na rynku NewConnect tj. ustały okoliczności
uniemożliwiające jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw
Spółki i jej reprezentowania (obrót akcjami M Development SA został zawieszony
mocą uchwały nr 1246/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie do dnia następującego po dniu opublikowania przez M Development SA
informacji o ustaniu okoliczności uniemożliwiających jednoznaczne wskazanie osób
uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, jednak nie dłużej
niż trzy miesiące od powzięcia uchwały o zawieszeniu).
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO –
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect”.