Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 5/2020Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 5/2020

Zarząd MFOOD S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 20 maja 2019 roku podpisanego z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Zgodę na podpisanie umowy z wyżej wskazanym audytorem Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu 9 lipca 2020 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”