Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 6/2018Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 6/2018

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 27.04.2018 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.04.2018 r,  podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku , sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”