Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 4/2019Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 4/2019

Zarząd MFOOD S.A. informuje, że w dniu 20.05.2019 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.05.2019 r, podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku , sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu