Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne – ESPI 6/2018Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne – ESPI 6/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 20 lipca 2018 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) oraz BZ WBK Faktor sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.

Umowa o multilinię w kwocie 13 milionów złotych została zawarta do dnia 20 grudnia 2019 roku. W ramach tej Umowy Bank i Faktor udostępnili spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt odnawialny do kwoty 3 milionów EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona USD oraz faktoring pełny ubezpieczony do kwoty 13 milionów złotych oraz faktoring niepełny do kwoty 3,5 miliona złotych. Dostępne produkty są udostępnione w walucie PLN, EUR i USD. Umowa ta zastąpi umowę o limit wierzytelności w kwocie 4,5 miliona EUR dostępną w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Umowa o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych została zawarta do dnia 20 lipca 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt w walucie PLN. Umowa ta zastąpi umowę o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych dostępną w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ponadto Spółka CORPO Sp. z o.o. Sp.k. zawarła z Bankiem Umowę w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z możliwością zawierania transakcji w ramach limitu do dnia 31 lipca 2019 roku. Dostępna kwota limitu wynosi 1,5 miliona złotych.

Umowa o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych została zawarta do dnia 20 lipca 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie PLN.

Aneks do Umowy o walutowy kredyt rewolwingowy w kwocie 0,5 miliona EUR został zawarty do dnia 16 sierpnia 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie EUR oraz USD.

Ponadto Spółka CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Umowę w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z możliwością zawierania transakcji w ramach limitu do dnia 31 lipca 2019 roku. Dostępna kwota limitu wynosi 0,2 miliona złotych.

Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne