Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne – ESPI 3/2019Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne – ESPI 3/2019

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej
Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 19 lipca
2018 roku z SANTANDER Bank Polska S.A. (Bank) oraz Santander Factoring sp. z o.o. (Faktor) poniższych
umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.
Aneks nr 2 do Umowy o multilinię w dotychczasowej kwocie 13 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty
do dnia 20 grudnia 2020 roku. W ramach tej Umowy Bank i Faktor udostępnili spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k.
kredyt odnawialny do kwoty 3 milionów EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona USD oraz faktoring
pełny ubezpieczony do kwoty 13 milionów złotych oraz faktoring niepełny do kwoty 3,5 miliona złotych. Dostępne
produkty są udostępnione w walucie PLN, EUR i USD.
Aneks nr 1 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z
terminem spłaty do dnia 20 lipca 2020 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO Sp. z o.o.
Sp.k. kredyt w walucie PLN.
Aneks nr 1 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z
terminem spłaty do dnia 20 lipca 2020 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD
Sp. z o.o. kredyt w walucie PLN.
Aneks nr 2 do Umowy o walutowy kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 0,5 miliona EUR został zawarty
z terminem spłaty do dnia 16 sierpnia 2020 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO
FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie EUR oraz USD.
Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne
Osoby reprezentujące spółkę:
• Jerzy Gądek – Prezes Zarządu