Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – ESPI 8/2018Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – ESPI 8/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. informacji o zawarciu w dniu 9 sierpnia 2018 roku z Bankiem BGŻBNP Paribas S.A. (Bank) aneksu do Umowy wielocelowej linii kredytowej, której celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej został zawarty na kwotę 3,5 miliona EUR, co oznacza zwiększenie kwoty o 0,5 miliona EUR. W ramach Umowy Bank udostępnił Spółce kredyt odnawialny do kwoty 3,5 miliona EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona EUR oraz limit na gwarancje bankowe do kwoty 1 miliona EUR. Aneks ten wydłuża okres korzystania z produktów do dnia 8 sierpnia 2019 roku. Udostępnione produkty w ramach powyższej Umowy oraz udostępnionego faktoringu pełnego udostępnionego przez BGŻBNP Faktoring Sp. z o.o. nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 4 milionów EUR.

Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne