Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną – ESPI 14/2017Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną – ESPI 14/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 8 sierpnia 2017 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do umów kredytowych oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym wydłużył termin spłaty kredytu do dnia 31 października 2019 roku. Aneks do Umowy o kredyt odnawialny wydłużył termin spłaty kredytu do dnia 09 sierpnia 2019 roku. Aneks do Umowy o limit wierzytelności wydłużył termin spłaty do dnia 31 marca 2020 roku oraz zwiększył kwotę limitu z 2 milionów EUR do 4,5 milionów EUR. W ramach tej Umowy, Bank udostępnił Spółce kredyt odnawialny do kwoty 2 milionów EUR, faktoring pełny ubezpieczony do kwoty 8,5 miliona złotych oraz faktoring niepełny do kwoty 3,5 miliona złotych. Termin ostatecznej spłaty kredytu odnawialnego został ustalony na dzień 31 marca 2020 roku, a faktoringu pełnego ubezpieczonego oraz faktoringu niepełnego na dzień 28 lutego 2020 roku. Kredyt odnawialny oraz faktoring dostępny jest w walucie PLN, EUR i USD.

Warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

Ponadto Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska SA aneks do Umowy ramowej o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych wydłużając możliwość zawierania transakcji w ramach limitu do 25 września 2018 roku. Dostępna kwota limitu wynosi 2,5 miliona złotych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne