Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną – ESPI 13/2017Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną – ESPI 13/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 3 sierpnia 2017 roku aneksów do Umów kredytowych oraz aneksu do Umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Spółka podpisała aneks do Umowy z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dwuletnim terminem spłaty, dostępnym w walucie PLN oraz aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej zwiększający limit kredytowy z kwoty 4,5 mln zł do kwoty 3 mln EUR, dostępnej w walucie EUR i USD. Aneks ten wydłużył termin udostępnienia kredytu do 10 sierpnia 2018 roku.

Ponadto Spółka zawarła z BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. aneks do Umowy faktoringowej w kwocie 3 mln EUR z rocznym terminem obowiązywania. Limity dostępne są w walutach PLN, EUR, USD. Spółka w ramach tej Umowy ma prawo do korzystania z faktoringu pełnego ubezpieczonego oraz faktoringu niepełnego.

Spółka zobowiązała się, że łączne zadłużenie z tytułu Umowy wielocelowej linii kredytowej oraz Umowy faktoringowej nie może przekroczyć kwoty 4 mln EUR.

Warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne