Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 6/2014Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 6/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym
informuje o otrzymaniu od spółki zależnej, tj. Corpo sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, informacji o zawarciu, w dniu 6
lutego 2014 roku, z Raiffaisen Bank S.A. kontraktu na swap stopy procentowej (IRS), zamieniając stopę 1 M Wibor na
stałą stopę oprocentowania.
Umowa jest ważna do 30 września 2015 roku. Nominał transakcji wyniósł 4 mln zł i uwzględnia częściowe
zabezpieczenie bieżącego finansowania spółki zależnej.
Ponadto, również w dniu 6 lutego 2014 Corpo sp. z o. o. S.K.A. zawarła kontrakty walutowe na kwotę 675.000 EUR,
zabezpieczające kurs sprzedaży EUR na USD w okresie od lutego 2014 roku do końca października 2014 roku, w oparciu
o opcje walutowe po cenach rynkowych.
Połączenie transakcji swap oraz opcji walutowych pozwoliło Corpo sp. z o. o. S.K.A. uzyskać lepszą stawkę stopy
procentowej (IRS).
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu